جواب داد
سوال کردن
کیف
زیبا
هر دو
آوردن
کالسکه
در طول
یکدیگر
تعداد کمی
پیدا کردن
دختر
قصد داشتن
وارد شد
کلاه
تعطیلات
خندید
نگاه کرد
کوهستان
نزدیک
اغلب
بقیه
افراد
کشیده شد
پوشیدن
یه سرعت
گفت
فرستادن
شخصی
هست
نیست
انداخت
همچنین
گرفت
قطار
سفر
رفت
باد