قبل از آزمون باید در سایت وارد شوید. 


زمان آزمون American English File 3E فرا نرسیده است.