قبل از آزمون باید در سایت وارد شوید. 


زمان آزمون Family and Friends Starter B فرا نرسیده است.