قبل از آزمون باید در سایت وارد شوید.زمان آزمون American English File 1E فرا نرسیده است.