نکات راهنما

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

girl

دختر
۸ بهمن ۱۴۰۱

send

فرستادن
۸ بهمن ۱۴۰۱

each other

یکدیگر
۸ بهمن ۱۴۰۱

near

نزدیک