دستورات لینوکس

۳۰ مهر ۱۳۹۹

لینوکس جلسه ۱ مقدمه ای بر ترمینال

مقدمه ای بر ترمینال لینوکس
۳ آبان ۱۳۹۹

لینوکس جلسه ۲ دستور mkdir

راهنمای سریع برای ایجاد پوشه در ترمینال لینوکس با استفاده از دستور mkdir